Goddess Parvati – Short & Important Details

Goddess Parvati

goddess parvathi

Other Names : Uma, Lalitha, Gowri, Aparna
Spouse: Lord Shiva
Living Place : Mount Kailash
Vahana (Vehicle) : Lion
Mula Mantra :
Parvathi Gayatri Mantra: Aum sarvasammohinyi vidmahe
Visvajananyai dheemahi
Tannah shaktih prachodayat