Goddess Lakshmi – Short & Important Details

Goddess Lakshmi

about goddess lakshmi

Other Names : Padma, Sridevi, Aiswarya
Spouse: Lord Vishnu
Vehicle (Vahana) : Owl
Mula Mantra : Om Sri Maha Lakshmyai Namah
Lakshmi Gayatri Mantra Om Mahadevyai Cha Vidmahe
Vishnu Patnayai Cha Dheemahi
Tanno Lakshmih Prachodyaat