Lord Krishna Mantra

“Om Krishnaya Namah”

“Om Sri Krishnah sharanam mamah”

“Om Kleem Krishnaaya Govindaaya Gopeejanavallabhaya swaaha”

Krishna Gayatri Mantras

“Om Dhamodharaya Vidhmahe
Rukmani Vallabhay Dheemahe
Thanno Krishna Prachodayath.”

“Om Govindaya Vidhmahe
Gopi Vallabhaya Dheemahe
Thanno Krishna Prachodayath.”