All posts by admin

Vishnu sahasranamam lyrics in tamil

ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோபஶாம்தயே || 1 ||

யஸ்யத்விரதவக்த்ராத்யாஃ பாரிஷத்யாஃ பரஶ்ஶதம் |
விக்னம் னிக்னம்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேனம் தமாஶ்ரயே || 2 ||

வ்யாஸம் வஸிஷ்ட னப்தாரம் ஶக்தேஃ பௌத்ரமகல்மஷம் |
பராஶராத்மஜம் வம்தே ஶுகதாதம் தபோனிதிம் || 4 ||

வ்யாஸாய விஷ்ணு ரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே |
னமோ வை ப்ரஹ்மனிதயே வாஸிஷ்டாய னமோ னமஃ || 5 ||

அவிகாராய ஶுத்தாய னித்யாய பரமாத்மனே |
ஸதைக ரூப ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே || 6 ||

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜன்ம ஸம்ஸார பம்தனாத் |
விமுச்யதே னமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 7 ||

ஓம் னமோ விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே |

ஶ்ரீ வைஶம்பாயன உவாச
ஶ்ருத்வா தர்மா னஶேஷேண பாவனானி ச ஸர்வஶஃ |
யுதிஷ்டிரஃ ஶாம்தனவம் புனரேவாப்ய பாஷத || 8 ||

யுதிஷ்டிர உவாச
கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வா‌உப்யேகம் பராயணம்
ஸ்துவம்தஃ கம் கமர்சம்தஃ ப்ராப்னுயுர்-மானவாஃ ஶுபம் || 9 ||

கோ தர்மஃ ஸர்வதர்மாணாம் பவதஃ பரமோ மதஃ |
கிம் ஜபன்-முச்யதே ஜன்துர்-ஜன்மஸம்ஸார பம்தனாத் || 10 ||

ஶ்ரீ பீஷ்ம உவாச
ஜகத்ப்ரபும் தேவதேவ மனம்தம் புருஷோத்தமம் |
ஸ்துவன்னாம ஸஹஸ்ரேண புருஷஃ ஸததோத்திதஃ || 11 ||

தமேவ சார்சயன்னித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம் |
த்யாயன் ஸ்துவன்னமஸ்யம்ஶ்ச யஜமானஸ்தமேவ ச || 12 ||

அனாதி னிதனம் விஷ்ணும் ஸர்வலோக மஹேஶ்வரம் |
லோகாத்யக்ஷம் ஸ்துவன்னித்யம் ஸர்வ துஃகாதிகோ பவேத் || 13 ||

ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வ தர்மஜ்ஞம் லோகானாம் கீர்தி வர்தனம் |
லோகனாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூத பவோத்பவம்|| 14 ||

ஏஷ மே ஸர்வ தர்மாணாம் தர்மோ‌உதிக தமோமதஃ |
யத்பக்த்யா பும்டரீகாக்ஷம் ஸ்தவைரர்சேன்னரஃ ஸதா || 15 ||

பரமம் யோ மஹத்தேஜஃ பரமம் யோ மஹத்தபஃ |
பரமம் யோ மஹத்-ப்ரஹ்ம பரமம் யஃ பராயணம் | 16 ||

பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மம்களானாம் ச மம்களம் |
தைவதம் தேவதானாம் ச பூதானாம் யோ‌உவ்யயஃ பிதா || 17 ||

யதஃ ஸர்வாணி பூதானி பவன்த்யாதி யுகாகமே |
யஸ்மிம்ஶ்ச ப்ரலயம் யாம்தி புனரேவ யுகக்ஷயே || 18 ||

தஸ்ய லோக ப்ரதானஸ்ய ஜகன்னாதஸ்ய பூபதே |
விஷ்ணோர்னாம ஸஹஸ்ரம் மே ஶ்ருணு பாப பயாபஹம் || 19 ||

யானி னாமானி கௌணானி விக்யாதானி மஹாத்மனஃ |
றுஷிபிஃ பறுகீதானி தானி வக்ஷ்யாமி பூதயே || 20 ||

றுஷிர்னாம்னாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேதவ்யாஸோ மஹாமுனிஃ ||
சம்தோ‌உனுஷ்டுப் ததா தேவோ பகவான் தேவகீஸுதஃ || 21 ||

அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பீஜம் ஶக்திர்-தேவகி னம்தனஃ |
த்ரிஸாமா ஹ்றுதயம் தஸ்ய ஶாம்த்யர்தே வினியுஜ்யதே || 22 ||

விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும் மஹேஶ்வரம் ||
அனேகரூப தைத்யாம்தம் னமாமி புருஷோத்தமம் || 23 ||

பூர்வன்யாஸஃ
அஸ்ய ஶ்ரீ விஷ்ணோர்திவ்ய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர மஹாமன்த்ரஸ்ய ||
ஶ்ரீ வேத வ்யாஸோ பகவான் றுஷிஃ |
அனுஷ்டுப் சம்தஃ |
ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணுஃ பரமாத்மா ஶ்ரீமன்னாராயணோ தேவதா |
அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பானுரிதி பீஜம் |
தேவகீ னம்தனஃ ஸ்ரஷ்டேதி ஶக்திஃ |
உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவ இதி பரமோமம்த்ரஃ |
ஶம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீதி கீலகம் |
ஶாங்க தன்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம் |
ரதாம்க பாணி ரக்ஷோப்ய இதி னேத்ரம் |
த்ரிஸாமா ஸாமகஃ ஸாமேதி கவசம் |
ஆனம்தம் பரப்ரஹ்மேதி யோனிஃ |
றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ கால இதி திக்பம்தஃ ||
ஶ்ரீ விஶ்வரூப இதி த்யானம் |
ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்தே ஸஹஸ்ர னாம ஜபே வினியோகஃ |

கரன்யாஸஃ
விஶ்வம் விஷ்ணுர்-வஷட்கார இத்யம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ
அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பானுரிதி தர்ஜனீப்யாம் னமஃ
ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்றுத் ப்ரஹ்மேதி மத்யமாப்யாம் னமஃ
ஸுவர்ணபிம்து ரக்ஷோப்ய இதி அனாமிகாப்யாம் னமஃ
னிமிஷோ‌உனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீதி கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ

அம்கன்யாஸஃ
ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்ம இதி ஜ்ஞானாய ஹ்றுதயாய னமஃ
ஸஹஸ்ரமூர்திஃ விஶ்வாத்மா இதி ஐஶ்வர்யாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா
ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வ இதி ஶக்த்யை ஶிகாயை வஷட்
த்ரிஸாமா ஸாமகஸ்ஸாமேதி பலாய கவசாய ஹும்
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி னேத்ராப்யாம் வௌஷட்
ஶாங்கதன்வா கதாதர இதி வீர்யாய அஸ்த்ராயபட்
றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ கால இதி திக்பம்தஃ

த்யானம்
க்ஷீரோதன்வத் ப்ரதேஶே ஶுசிமணி விலஸத் ஸைகதே மௌக்திகானாம் |
மாலாக்லுப்தா ஸனஸ்தஃ ஸ்படிகமணி னிபைர்-மௌக்திகைர்-மம்டிதாம்கஃ |
ஶுப்ரைரப்ரை ரதப்ரை ருபரிவிரசிதைர்-முக்த பீயூஷ வர்ஷைஃ
ஆனம்தீ னஃ புனீயா தரினலின கதா ஶம்கபாணிர்-முகும்தஃ || 1 ||

பூஃ பாதௌ யஸ்ய னாபிர்-வியதஸுர னிலஶ்சம்த்ர ஸூர்யௌ ச னேத்ரே |
கர்ணாவாஶாஃ ஶிரோத்யௌர்-முகமபி தஹனோ யஸ்ய வாஸ்தேய மப்திஃ |
அம்தஸ்தம் யஸ்ய விஶ்வம் ஸுர னரகககோ போகி கம்தர்வ தைத்யைஃ |
சித்ரம் ரம் ரம்யதே தம் த்ரிபுவன வபுஶம் விஷ்ணுமீஶம் னமாமி || 2 ||

ஓம் னமோ பகவதே வாஸுதேவாய !

ஶான்தாகாரம் புஜகஶயனம் பத்மனாபம் ஸுரேஶம் |
விஶ்வாதாரம் ககன ஸத்றுஶம் மேகவர்ணம் ஶுபாம்கம் |
லக்ஷ்மீகாம்தம் கமலனயனம் யோகி ஹ்றுத்த்யான கம்யம் |
வம்தே விஷ்ணும் பவ பய ஹரம் ஸர்வ லோகைக னாதம் || 3 ||

மேக ஶ்யாமம் பீத கௌஶேய வாஸம் ஶ்ரீவத்ஸாகம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதாம்கம் |
புண்யோபேதம் பும்டரீகாயதாக்ஷம் விஷ்ணும் வம்தே ஸர்வலோகைக னாதம்|| 4 ||

னமஃ ஸமஸ்த பூதானாம் ஆதி பூதாய பூப்றுதே |
அனேகரூப ரூபாய விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 5||

ஸஶம்கசக்ரம் ஸகிரீட கும்டலம் ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம் |
ஸஹார வக்ஷஃஸ்தல ஶோபி கௌஸ்துபம் னமாமி விஷ்ணும் ஶிரஸா சதுர்புஜம் | 6||

சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேமஸிம்ஹாஸனோபரி
ஆஸீனமம்புதஶ்யாம மாயதாக்ஷ மலம்க்றுதம் || 7 ||

சம்த்ரானனம் சதுர்பாஹும் ஶ்ரீவத்ஸாம்கித வக்ஷஸம்
ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்றுஷ்ணமாஶ்ரயே || 8 ||

பம்சபூஜ
லம் – ப்றுதிவ்யாத்மனே கம்தம் ஸமர்பயாமி
ஹம் – ஆகாஶாத்மனே புஷ்பைஃ பூஜயாமி
யம் – வாய்வாத்மனே தூபமாக்ராபயாமி
ரம் – அக்ன்யாத்மனே தீபம் தர்ஶயாமி
வம் – அம்றுதாத்மனே னைவேத்யம் னிவேதயாமி
ஸம் – ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசார பூஜா னமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி

ஸ்தோத்ரம்

ஹரிஃ ஓம்

விஶ்வம் விஷ்ணுர்-வஶட்காரோ பூதபவ்ய பவத் ப்ரபுஃ |
பூதக்றுத் பூதப்றுத்-பாவோ பூதாத்மா பூத பாவனஃ || 1 ||

பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமாகதிஃ |
அவ்யயஃ புருஷஃ ஸாக்ஷீ க்ஶேத்ரஜ்ஞோ‌உக்ஷர ஏவ ச || 2 ||

யோகோ யோக விதாம் னேதா ப்ரதான புருஷேஶ்வரஃ |
னாரஸிம்ஹவபுஃ ஶ்ரீமான் கேஶவஃ புருஷோத்தமஃ || 3 ||

ஸர்வஃ ஶர்வஃ ஶிவஃ ஸ்த்ராணுர்-பூதாதிர்-னிதிரவ்யயஃ |
ஸம்பவோ பாவனோ பர்தா ப்ரபவஃ ப்ரபுரீஶ்வரஃ || 4 ||

ஸ்வயம்பூஃ ஶம்புராதித்யஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வனஃ |
அனாதி னிதனோ தாதா விதாதா தாதுருத்தமஃ || 5 ||

அப்ரமேயோ ஹ்றுஷீகேஶஃ பத்மனாபோ‌உமரப்ரபுஃ |
விஶ்வகர்மா மனுஸ்த்வஷ்டா ஸ்தவிஷ்டஃ ஸ்தவிரோ த்ருவஃ || 6 ||

அக்ராஹ்யஃ ஶாஶ்வதோ க்றுஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷஃ ப்ரதர்தனஃ |
ப்ரபூத-ஸ்த்ரிககுப்தாம பவித்ரம் மம்கலம் பரம் || 7 ||

ஈஶானஃ ப்ராணதஃ ப்ராணோ ஜ்யேஷ்டஃ ஶ்ரேஷ்டஃ ப்ரஜாபதிஃ |
ஹிரண்யகர்போ பூகர்போ மாதவோ மதுஸூதனஃ || 8 ||

ஈஶ்வரோ விக்ரமீதன்வீ மேதாவீ விக்ரமஃ க்ரமஃ |
அனுத்தமோ துராதர்ஷஃ க்றுதஜ்ஞஃ க்றுதிராத்மவான்|| 9 ||

ஸுரேஶஃ ஶரணம் ஶர்ம விஶ்வரேதாஃ ப்ரஜாபவஃ |
அஹ-ஸ்ஸம்வத்ஸரோ வ்யாளஃ ப்ரத்யயஃ ஸர்வ தர்ஶனஃ || 10 ||

அஜ-ஸ்ஸர்வேஶ்வரஃ ஸித்தஃ ஸித்திஃ ஸர்வாதிரச்யுதஃ |
வ்றுஷா கபிரமேயாத்மா ஸர்வயோக வினிஸ்றுதஃ || 11 ||

வஸுர்-வஸுமனாஃ ஸத்யஃ ஸமாத்மா-ஸ்ஸம்மிதஃ ஸமஃ |
அமோகஃ பும்டரீகாக்ஷோ வ்றுஷகர்மா வ்றுஷாக்றுதிஃ || 12 ||

ருத்ரோ பஹுஶிரா பப்ருர்-விஶ்வயோனிஃ ஶுசிஶ்ரவாஃ |
அம்றுதஃ ஶாஶ்வத ஸ்தாணுர்-வராரோஹோ மஹாதபாஃ || 13 ||

ஸர்வகஃ ஸர்வ வித்பானுர்-விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்தனஃ |
வேதோ வேத விதவ்யம்கோ வேதாம்கோ வேதவித்-கவிஃ || 14 ||

லோகாத்யக்ஷஃ ஸுராத்யக்ஷோ தர்மாத்யக்ஷஃ க்றுதாக்றுதஃ |
சதுராத்மா சதுர்-வ்யூஹஃ சதுர்தம்ஷ்ட்ரஃ சதுர்புஜஃ || 15 ||

ப்ராஜிஷ்னுர்-போஜனம் போக்தா ஸஹிஷ்னுர்-ஜகதாதிஜஃ |
அனகோ விஜயோ ஜேதா விஶ்வயோனிஃ புனர்வஸுஃ || 16 ||

உபேம்த்ரோ வாமனஃ ப்ராம்ஶுரமோகஃ ஶுசிரூர்ஜிதஃ |
அதீம்த்ரஃ ஸம்க்ரஹஃ ஸர்கோ த்றுதாத்மா னியமோ யமஃ || 17 ||

வேத்யோ வைத்யஃ ஸதாயோகீ வீரஹா மாதவோ மதுஃ |
அதீம்த்ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாபலஃ || 18 ||

மஹாபுத்திர்-மஹாவீர்யோ மஹாஶக்திர்-மஹாத்யுதிஃ |
அனிர்-தேஶ்யவபுஃ ஶ்ரீமானமேயாத்மா மஹாத்ரி த்றுக்ஃ || 19 ||

மஹேஶ்வாஸோ மஹீபர்தா ஶ்ரீனிவாஸஃ ஸதாம்கதிஃ |
அனிருத்தஃ ஸுரானம்தோ கோவிம்தோ கோவிதாம் பதிஃ || 20 ||

மரீசிர்-தமனோ ஹம்ஸஃ ஸுபர்னோ புஜகோத்தமஃ |
ஹிரண்யனாபஃ ஸுதபாஃ பத்மனாபஃ ப்ரஜாபதிஃ || 21 ||

அம்றுத்யுஃ ஸர்வத்றுக்-ஸிம்ஹஃ ஸம்தாதா ஸம்திமான் ஸ்திரஃ |
அஜோ துர்மர்ஷணஃ ஶாஸ்தா விஶ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா || 22 ||

குருர்-குருதமோ தாமஃ ஸத்ய-ஸ்ஸத்ய பராக்ரமஃ |
னிமிஷோ‌உனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதி ருதாரதீஃ || 23 ||

அக்ரணீஃ க்ராமணீஃ ஶ்ரீமான் ன்யாயோனேதா ஸமீரணஃ
ஸஹஸ்ரமூர்தா விஶ்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ரபாத் || 24 ||

ஆவர்தனோ னிவ்றுத்தாத்மா ஸம்வ்றுதஃ ஸம்ப்ரமர்தனஃ |
அஹஃ ஸம்வர்தகோ வஹ்னி-ரனிலோ தரணீதரஃ || 25 ||

ஸுப்ரஸாதஃ ப்ரஸன்னாத்மா விஶ்வத்றுக்-விஶ்வபுக்-விபுஃ |
ஸத்கர்தா ஸத்க்றுதஃ ஸாதுர்-ஜஹ்னுர்-னாராயணோ னரஃ || 26 ||

அஸம்க்யேயோ‌உப்ரமேயாத்மா விஶிஷ்டஃ ஶிஷ்ட க்றுச்சுசிஃ |
ஸித்தார்தஃ ஸித்த ஸம்கல்பஃ ஸித்திதஃ ஸித்தி ஸாதனஃ || 27 ||

வ்றுஷாஹீ வ்றுஷபோ விஷ்ணுர்-வ்றுஷபர்வா வ்றுஷோதரஃ |
வர்தனோ வர்தமானஶ்ச விவிக்தஃ ஶ்ருதிஸாகரஃ || 28 ||

ஸுபுஜோ துர்தரோ வாக்மீ மஹேம்த்ரோ வஸுதோ வஸுஃ |
னைகரூபோ ப்றுஹத்-ரூபஃ ஶிபிவிஷ்டஃ ப்ரகாஶனஃ || 29 ||

ஓஜஸ்தேஜோ த்யுதிதரஃ ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபனஃ |
றுத்தஃ ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மம்த்ர-ஶ்சம்த்ராம்ஶுர்-பாஸ்கரத்யுதிஃ || 30 ||

அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பானுஃ ஶஶபிம்துஃ ஸுரேஶ்வரஃ |
ஔஷதம் ஜகதஃ ஸேதுஃ ஸத்யதர்ம பராக்ரமஃ || 31 ||

பூதபவ்ய பவன்னாதஃ பவனஃ பாவனோ‌உனலஃ |
காமஹா காமக்றுத்-காம்தஃ காமஃ காமப்ரதஃ ப்ரபுஃ || 32 ||

யுகாதி க்றுத்யுகாவர்தோ னைகமாயோ மஹாஶனஃ |
அத்றுஶ்யோ வ்யக்தரூபஶ்ச ஸஹஸ்ரஜிதனம்தஜித் || 33 ||

இஷ்டோ‌உவிஶிஷ்டஃ ஶிஷ்டேஷ்டஃ ஶிகம்டீ னஹுஷோ வ்றுஷஃ |
க்ரோதஹா க்ரோத க்றுத்கர்தா விஶ்வபாஹுர்-மஹீதரஃ || 34 ||

அச்யுதஃ ப்ரதிதஃ ப்ராணஃ ப்ராணதோ வாஸவானுஜஃ |
அபாம் னிதிரதிஷ்டான மப்ரமத்தஃ ப்ரதிஷ்டிதஃ || 35 ||

ஸ்கம்தஃ ஸ்கம்ததரோ துர்யோ வரதோ வாயுவாஹனஃ |
வாஸுதேவோ ப்றுஹத்-பானுராதிதேவஃ புரம்தரஃ || 36 ||

அஶோகஸ்தாரண ஸ்தாரஃ ஶூரஃ ஶௌரிர்-ஜனேஶ்வரஃ |
அனுகூலஃ ஶதாவர்தஃ பத்மீ பத்ம னிபேக்ஷணஃ || 37 ||

பத்மனாபோ‌உரவிம்தாக்ஷஃ பத்மகர்பஃ ஶரீரப்றுத் |
மஹர்திர்-றுத்தோ வ்றுத்தாத்மா மஹாக்ஷோ கருடத்வஜஃ || 38 ||

அதுலஃ ஶரபோ பீமஃ ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரிஃ |
ஸர்வலக்ஷண லக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிம்ஜயஃ || 39 ||

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ ஹேதுர்-தாமோதரஃ ஸஹஃ |
மஹீதரோ மஹாபாகோ வேகவான மிதாஶனஃ || 40 ||

உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவஃ ஶ்ரீகர்பஃ பரமேஶ்வரஃ |
கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா கஹனோ குஹஃ || 41 ||

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தானஃ ஸம்ஸ்தானஃ ஸ்தானதோ த்ருவஃ |
பர்திஃ பரமஸ்பஷ்டஃ துஷ்டஃ புஷ்டஃ ஶுபேக்ஷணஃ || 42 ||

ராமோ விராமோ விரஜோ மார்கோனேயோ னயோ‌உனயஃ |
வீரஃ ஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டோ தர்மோதர்ம விதுத்தமஃ || 43 ||

வைகும்டஃ புருஷஃ ப்ராணஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ ப்றுதுஃ |
ஹிரண்யகர்பஃ ஶத்ருக்னோ வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜஃ || 44 ||

றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ காலஃ பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹஃ |
உக்ரஃ ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ விஶ்ராமோ விஶ்வதக்ஷிணஃ || 45 ||

விஸ்தாரஃ ஸ்தாவர ஸ்தாணுஃ ப்ரமாணம் பீஜமவ்யயம் |
அர்தோ‌உனர்தோ மஹாகோஶோ மஹாபோகோ மஹாதனஃ || 46 ||

அனிர்விண்ணஃ ஸ்தவிஷ்டோ பூத்தர்மயூபோ மஹாமகஃ |
னக்ஷத்ரனேமிர்-னக்ஷத்ரீ க்ஷமஃ, க்ஷாமஃ ஸமீஹனஃ || 47 ||

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஶ்ச க்ரது-ஸ்ஸத்ரம் ஸதாம்கதிஃ |
ஸர்வதர்ஶீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞானமுத்தமம் || 48 ||

ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்மஃ ஸுகோஷஃ ஸுகதஃ ஸுஹ்றுத் |
மனோஹரோ ஜிதக்ரோதோ வீர பாஹுர்-விதாரணஃ || 49 ||

ஸ்வாபனஃ ஸ்வவஶோ வ்யாபீ னைகாத்மா னைககர்மக்றுத்| |
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்னகர்போ தனேஶ்வரஃ || 50 ||

தர்மகுப்-தர்மக்றுத்-தர்மீ ஸதஸத்-க்ஷரமக்ஷரம்||
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்த்ராம்ஶுர்-விதாதா க்றுதலக்ஷணஃ || 51 ||

கபஸ்தினேமிஃ ஸத்த்வஸ்தஃ ஸிம்ஹோ பூத மஹேஶ்வரஃ |
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேஶோ தேவப்றுத்-குருஃ || 52 ||

உத்தரோ கோபதிர்-கோப்தா ஜ்ஞானகம்யஃ புராதனஃ |
ஶரீர பூதப்றுத் போக்தா கபீம்த்ரோ பூரிதக்ஷிணஃ || 53 ||

ஸோமபோ‌உம்றுதபஃ ஸோமஃ புருஜித் புருஸத்தமஃ |
வினயோ ஜயஃ ஸத்யஸம்தோ தாஶார்ஹஃ ஸாத்வதாம் பதிஃ || 54 ||

ஜீவோ வினயிதா ஸாக்ஷீ முகும்தோ‌உமித விக்ரமஃ |
அம்போனிதிரனம்தாத்மா மஹோததி ஶயோம்தகஃ || 55 ||

அஜோ மஹார்ஹஃ ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ரஃ ப்ரமோதனஃ |
ஆனம்தோ னம்தனோனம்தஃ ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரமஃ || 56 ||

மஹர்ஷிஃ கபிலாசார்யஃ க்றுதஜ்ஞோ மேதினீபதிஃ |
த்ரிபதஸ்-த்ரிதஶாத்யக்ஷோ மஹாஶ்றும்கஃ க்றுதான்தக்றுத் || 57 ||

மஹாவராஹோ கோவிம்தஃ ஸுஷேணஃ கனகாம்கதீ |
குஹ்யோ கபீரோ கஹனோ குப்தஶ்சக்ர கதாதரஃ || 58 ||

வேதாஃ ஸ்வாம்கோ‌உஜிதஃ க்றுஷ்ணோ த்றுடஃ ஸம்கர்ஷணோ‌உச்யுதஃ |
வருணோ வாருணோ வ்றுக்ஷஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாமனாஃ || 59 ||

பகவான் பகஹா‌உ‌உனம்தீ வனமாலீ ஹலாயுதஃ |
ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்யஃ ஸஹிஷ்னுர்-கதிஸத்தமஃ || 60 ||

ஸுதன்வா கம்டபரஶுர்-தாருணோ த்ரவிணப்ரதஃ |
திவஸ்ப்றுக்-ஸர்வ த்றுக்வாஸோ வாசஸ்பதிரயோனிஜஃ || 61 ||

த்ரிஸாமா ஸாமகஃ ஸாம னிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக் |
ஸன்யாஸ க்றுச்சமஃ ஶாம்தோ னிஷ்டா ஶாம்திஃ பராயணம்| 62 ||

ஶுபாம்கஃ ஶாம்திதஃ ஸ்ரஷ்டா குமுதஃ குவலேஶயஃ |
கோஹிதோ கோபதிர்-கோப்தா வ்றுஷபாக்ஷோ வ்றுஷப்ரியஃ || 63 ||

அனிவர்தீ னிவ்றுத்தாத்மா ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்றுச்சிவஃ |
ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷாஃ ஶ்ரீவாஸஃ ஶ்ரீபதிஃ ஶ்ரீமதாம்வரஃ || 64 ||

ஶ்ரீதஃ ஶ்ரீஶஃ ஶ்ரீனிவாஸஃ ஶ்ரீனிதிஃ ஶ்ரீவிபாவனஃ |
ஶ்ரீதரஃ ஶ்ரீகரஃ ஶ்ரேயஃ ஶ்ரீமான் லோகத்ரயாஶ்ரயஃ || 65 ||

ஸ்வக்ஷஃ ஸ்வம்கஃ ஶதானம்தோ னம்திர்-ஜ்யோதிர்-கணேஶ்வரஃ |
விஜிதாத்மா விதேயாத்மா ஸத்கீர்தி-ச்சின்ன ஸம்ஶயஃ || 66 ||

உதீர்ணஃ ஸர்வதஶ்சக்ஷு ரனீஶஃ ஶாஶ்வதஸ்திரஃ |
பூஶயோ பூஷணோ பூதிர்-விஶோகஃ ஶோகனாஶனஃ || 67 ||

அர்சிஷ்மா னர்சிதஃ கும்போ விஶுத்தாத்மா விஶோதனஃ |
அனிருத்தோ‌உப்ரதிரதஃ ப்ரத்யும்னோ‌உமித விக்ரமஃ || 68 ||

காலனேமினிஹா வீரஃ ஶௌரிஃ ஶூரஃ ஜனேஶ்வரஃ |
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஶஃ கேஶவஃ கேஶிஹா ஹரிஃ || 69 ||

காமதேவஃ காமபாலஃ காமீ காம்தஃ க்றுதாகமஃ |
அனிர்தேஶ்யவபுர்-விஷ்ணுர்-விரோ‌உனம்தோ தனம்ஜயஃ || 70 ||

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்றுத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்தனஃ |
ப்ரஹ்மவித்-ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரியஃ || 71 ||

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோரகஃ |
மஹாக்ரதுர்-மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவிஃ || 72 ||

ஸ்தவ்யஃ ஸ்தவப்ரியஃ ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதிஃ ஸ்தோதா ரணப்ரியஃ |
பூர்ணஃ பூரயிதா புண்யஃ புண்ய கீர்தி ரனாமயஃ || 73 ||

மனோஜவ-ஸ்தீர்தகரோ வஸுரேதா வஸுப்ரதஃ |
வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ வஸுர்-வஸுமனா ஹவிஃ || 74 ||

ஸத்கதிஃ ஸத்க்றுதிஃ ஸத்தா ஸத்பூதிஃ ஸத்பராயணஃ |
ஶூரஸேனோ யதுஶ்ரேஷ்டஃ ஸன்னிவாஸஃ ஸுயாமுனஃ || 75 ||

பூதாவாஸோ வாஸுதேவஃ ஸர்வாஸு னிலயோ‌உனலஃ |
தர்பஹா தர்பதோ த்றுப்தோ துர்தரோ‌உதாபராஜிதஃ || 76 ||

விஶ்வமூர்திர்-மஹாமூர்திர்-தீப்தமூர்தி ரமூர்திமான் |
அனேக மூர்திரவ்யக்தஃ ஶதமூர்திஃ ஶதானனஃ || 77 ||

ஏகோ னைகஃ ஸவஃ கஃ கிம் யத்தத்-பதம னுத்தமம் |
லோகபம்துர்-லோகனாதோ மாதவோ பக்தவத்ஸலஃ || 78 ||

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாம்கோ வராம்கஶ்சம்தனாம்கதீ |
வீரஹா விஷமஃ ஶூன்யோ க்றுதா ஶீரசலஶ்சலஃ || 79 ||

அமானீ மானதோ மான்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்றுத்|
ஸுமேதா மேதஜோ தன்யஃ ஸத்யமேதா தராதரஃ || 80 ||

தேஜோவ்றுஷோ த்யுதிதரஃ ஸர்வஶஸ்த்ர ப்றுதாம்வரஃ |
ப்ரக்ரஹோ னிக்ரஹோ வ்யக்ரோ னைகஶ்றும்கோ கதாக்ரஜஃ || 81 ||

சதுர்மூர்தி ஶ்சதுர்பாஹு ஶ்சதுர்வ்யூஹ ஶ்சதுர்கதிஃ |
சதுராத்மா சதுர்பாவஃ சதுர்வேத விதேகபாத் || 82 ||

ஸமாவர்தோ‌உனிவ்றுத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரமஃ |
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாஸோ துராரிஹா || 83 ||

ஶுபாம்கோ லோகஸாரம்கஃ ஸுதம்துஃ தம்துவர்தனஃ |
இம்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்றுதகர்மா க்றுதாகமஃ || 84 ||

உத்பவஃ ஸும்தரஃ ஸும்தோ ரத்னனாபஃ ஸுலோசனஃ |
அர்கோ வாஜஸனஃ ஶ்றும்கீ ஜயம்தஃ ஸர்வவிஜ்ஜயீ || 85 ||

ஸுவர்ணபிம்து ரக்ஷோப்யஃ ஸர்வவாகீ ஶ்வரேஶ்வரஃ |
மஹாஹ்றுதோ மஹாகர்தோ மஹாபூதோ மஹானிதிஃ || 86 ||

குமுதஃ கும்தரஃ கும்தஃ பர்ஜன்யஃ பாவனோ‌உனிலஃ |
அம்றுதாஶோ‌உம்றுதவபுஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வதோமுகஃ || 87 ||

ஸுலபஃ ஸுவ்ரதஃ ஸித்தஃ ஶத்ருஜிச்சத்ருதாபனஃ |
ன்யக்ரோதோ தும்பரோ‌உஶ்வத்தஃ சாணூராம்த்ர னிஷூதனஃ || 88 ||

ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வஃ ஸப்தைதாஃ ஸப்தவாஹனஃ |
அமூர்தி ரனகோ‌உசிம்த்யோ பயக்றுத்-பயனாஶனஃ || 89 ||

அணுர்-ப்றுஹத்-க்றுஶஃ ஸ்தூலோ குணப்றுன்னிர்குணோ மஹான் |
அத்றுதஃ ஸ்வத்றுதஃ ஸ்வாஸ்யஃ ப்ராக்வம்ஶோ வம்ஶவர்தனஃ || 90 ||

பாரப்றுத்-கதிதோ யோகீ யோகீஶஃ ஸர்வகாமதஃ |
ஆஶ்ரமஃ ஶ்ரமணஃ, க்ஷாமஃ ஸுபர்ணோ வாயுவாஹனஃ || 91 ||

தனுர்தரோ தனுர்வேதோ தம்டோ தமயிதா தமஃ |
அபராஜிதஃ ஸர்வஸஹோ னியம்தா‌உனியமோ‌உயமஃ || 92 ||

ஸத்த்வவான் ஸாத்த்விகஃ ஸத்யஃ ஸத்ய தர்ம பராயணஃ |
அபிப்ராயஃ ப்ரியார்ஹோ‌உர்ஹஃ ப்ரியக்றுத்-ப்ரீதிவர்தனஃ || 93 ||

விஹாய ஸகதிர்-ஜ்யோதிஃ ஸுருசிர்-ஹுதபுக்விபுஃ |
ரவிர்-விரோசனஃ ஸூர்யஃ ஸவிதா ரவிலோசனஃ || 94 ||

அனம்தோ ஹுதபுக் போக்தா ஸுகதோ னைகஜோ‌உக்ரஜஃ |
அனிர்விண்ணஃ ஸதாமர்ஷீ லோகதிஷ்டான மத்புதஃ || 95 ||

ஸனாத் ஸனாதனதமஃ கபிலஃ கபிரவ்யயஃ |
ஸ்வஸ்திதஃ ஸ்வஸ்திக்றுத்-ஸ்வஸ்திஃ ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்திதக்ஷிணஃ || 96 ||

அரௌத்ரஃ கும்டலீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதஶாஶனஃ |
ஶப்தாதிகஃ ஶப்தஸஹஃ ஶிஶிரஃ ஶர்வரீகரஃ || 97 ||

அக்ரூரஃ பேஶலோ தக்ஷோ தக்ஷிணஃ, க்ஷமிணாம் வரஃ |
வித்வத்தமோ வீதபயஃ புண்யஶ்ரவண கீர்தனஃ || 98 ||

உத்தாரணோ துஷ்க்றுதிஹா புண்யோ துஃஸ்வப்னனாஶனஃ |
வீரஹா ரக்ஷணஃ ஸம்தோ ஜீவனஃ பர்யவஸ்திதஃ || 99 ||

அனம்தரூப‌உனம்த ஶ்ரீர்-ஜிதமன்யுர்-பயாபஹஃ |
சதுரஶ்ரோ கபீராத்மா விதிஶோ வ்யாதிஶோ திஶஃ || 100 ||

அனாதிர்-பூர்புவோ லக்ஷ்மீஃ ஸுவீரோ ருசிராம்கதஃ |
ஜனனோ ஜனஜன்மாதிர்-பீமோ பீம பராக்ரமஃ || 101 ||

ஆதார னிலயோ‌உதாதா புஷ்பஹாஸஃ ப்ரஜாகரஃ |
ஊர்த்வகஃ ஸத்பதாசாரஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ பணஃ || 102 ||

ப்ரமாணம் ப்ராணனிலயஃ ப்ராணப்றுத் ப்ராணஜீவனஃ |
தத்த்வம் தத்த்வ விதேகாத்மா ஜன்மம்றுத்யு ஜராதிகஃ || 103 ||

பூர்புவஃ ஸ்வஸ்தருஸ்தாரஃ ஸவிதா ப்ரபிதாமஹஃ |
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்-யஜ்வா யஜ்ஞாம்கோ யஜ்ஞவாஹனஃ || 104 ||

யஜ்ஞப்றுத் யஜ்ஞக்றுத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதனஃ |
யஜ்ஞான்தக்றுத் யஜ்ஞ குஹ்ய மன்னமன்னாத ஏவ ச || 105 ||

ஆத்மயோனிஃ ஸ்வயம்ஜாதோ வைகானஃ ஸாமகாயனஃ |
தேவகீனம்தனஃ ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஶஃ பாபனாஶனஃ || 106 ||

ஶம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீ ஶாங்க தன்வா கதாதரஃ |
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்யஃ ஸர்வப்ரஹரணாயுதஃ || 107 ||

ஶ்ரீ ஸர்வப்ரஹரணாயுத ஓம் னம இதி |

வனமாலீ கதீ ஶாங்கீ ஶம்கீ சக்ரீ ச னம்தகீ |
ஶ்ரீமான்னாராயணோ விஷ்ணுர்-வாஸுதேவோ‌உபிரக்ஷது || 108 ||

உத்தர பாகம்

பலஶ்ருதிஃ
இதீதம் கீர்தனீயஸ்ய கேஶவஸ்ய மஹாத்மனஃ |
னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யானா மஶேஷேண ப்ரகீர்திதம்| || 1 ||

ய இதம் ஶ்றுணுயான்னித்யம் யஶ்சாபி பரிகீர்தயேத்||
னாஶுபம் ப்ராப்னுயாத் கிம்சித்-ஸோ‌உமுத்ரேஹ ச மானவஃ || 2 ||

வேதாம்தகோ ப்ராஹ்மணஃ ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத் |
வைஶ்யோ தனஸம்றுத்தஃ ஸ்யாத் ஶூத்ரஃ ஸுக மவாப்னுயாத் || 3 ||

தர்மார்தீ ப்ராப்னுயாத்தர்ம மர்தார்தீ சார்த மாப்னுயாத் |
காமான வாப்னுயாத் காமீ ப்ரஜார்தீ சாப்னுயாத் ப்ரஜாம்| || 4 ||

பக்திமான் யஃ ஸதோத்தாய ஶுசிஃ ஸத்கதமானஸஃ |
ஸஹஸ்ரம் வாஸுதேவஸ்ய னாம்னாமேதத் ப்ரகீர்தயேத் || 5 ||

யஶஃ ப்ராப்னோதி விபுலம் யாதி ப்ராதான்யமேவ ச |
அசலாம் ஶ்ரியமாப்னோதி ஶ்ரேயஃ ப்ராப்னோத்ய னுத்தமம்| || 6 ||

ன பயம் க்வசிதாப்னோதி வீர்யம் தேஜஶ்ச விம்ததி |
பவத்யரோகோ த்யுதிமான் பலரூப குணான்விதஃ || 7 ||

ரோகார்தோ முச்யதே ரோகாத்-பத்தோ முச்யேத பம்தனாத் |
பயான்-முச்யேத பீதஸ்து முச்யேதாபன்ன ஆபதஃ || 8 ||

துர்காண்யதிதர த்யாஶு புருஷஃ புருஷோத்தமம்| |
ஸ்துவன்னாம ஸஹஸ்ரேண னித்யம் பக்தி ஸமன்விதஃ || 9 ||

வாஸுதேவாஶ்ரயோ மர்த்யோ வாஸுதேவ பராயணஃ |
ஸர்வபாப விஶுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸனாதனம்| || 10 ||

ன வாஸுதேவ பக்தானா மஶுபம் வித்யதே க்வசித் |
ஜன்ம ம்றுத்யு ஜராவ்யாதி பயம் னைவோபஜாயதே || 11 ||

இமம் ஸ்தவமதீயானஃ ஶ்ரத்தாபக்தி ஸமன்விதஃ |
யுஜ்யேதாத்ம ஸுகக்ஷாம்தி ஶ்ரீத்றுதி ஸ்ம்றுதி கீர்திபிஃ || 12 ||

ன க்ரோதோ ன ச மாத்ஸர்யம் ன லோபோ னாஶுபாமதிஃ |
பவம்தி க்றுதபுண்யானாம் பக்தானாம் புருஷோத்தமே || 13 ||

த்வௌஃ ஸ சம்த்ரார்க னக்ஷத்ரா கம் திஶோ பூர்மஹோததிஃ |
வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண வித்றுதானி மஹாத்மனஃ || 14 ||

ஸஸுராஸுர கம்தர்வம் ஸயக்ஷோரக ராக்ஷஸம் |
ஜகத்வஶே வர்ததேதம் க்றுஷ்ணஸ்ய ஸ சராசரம்| || 15 ||

இம்த்ரியாணி மனோபுத்திஃ ஸத்த்வம் தேஜோ பலம் த்றுதிஃ |
வாஸுதேவாத்ம கான்யாஹுஃ, க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச || 16 ||

ஸர்வாகமானா மாசாரஃ ப்ரதமம் பரிகல்பதே |
ஆசர ப்ரபவோ தர்மோ தர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுதிஃ || 17 ||

றுஷயஃ பிதரோ தேவா மஹாபூதானி தாதவஃ |
ஜம்கமா ஜம்கமம் சேதம் ஜகன்னாராயணோத்பவம் || 18 ||

யோகோஜ்ஞானம் ததா ஸாம்க்யம் வித்யாஃ ஶில்பாதிகர்ம ச |
வேதாஃ ஶாஸ்த்ராணி விஜ்ஞானமேதத் ஸர்வம் ஜனார்தனாத் || 19 ||

ஏகோ விஷ்ணுர்-மஹத்-பூதம் ப்றுதக்பூதா ன்யனேகஶஃ |
த்ரீன்லோகான் வ்யாப்ய பூதாத்மா பும்க்தே விஶ்வபுகவ்யயஃ || 20 ||

இமம் ஸ்தவம் பகவதோ விஷ்ணோர்-வ்யாஸேன கீர்திதம் |
படேத்ய இச்சேத்-புருஷஃ ஶ்ரேயஃ ப்ராப்தும் ஸுகானி ச || 21 ||

விஶ்வேஶ்வரமஜம் தேவம் ஜகதஃ ப்ரபுமவ்யயம்|
பஜம்தி யே புஷ்கராக்ஷம் ன தே யாம்தி பராபவம் || 22 ||

ன தே யாம்தி பராபவம் ஓம் னம இதி |

அர்ஜுன உவாச
பத்மபத்ர விஶாலாக்ஷ பத்மனாப ஸுரோத்தம |
பக்தானா மனுரக்தானாம் த்ராதாபவ ஜனார்தன || 23 ||

ஶ்ரீபகவான் உவாச
யோ மாம் னாம ஸஹஸ்ரேண ஸ்தோதுமிச்சதி பாம்டவ |
ஸோ‌உஹமேகேன ஶ்லோகேன ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஶயஃ || 24 ||

ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஶய ஓம் னம இதி |

வ்யாஸ உவாச
வாஸனாத்-வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் புவனத்ரயம் |
ஸர்வபூத னிவாஸோ‌உஸி வாஸுதேவ னமோஸ்துதே || 25 ||

ஶ்ரீவாஸுதேவ னமோஸ்துத ஓம் னம இதி |

பார்வத்யுவாச
கேனோபாயேன லகுனா விஷ்ணோர்-னாம ஸஹஸ்ரகம் |
பட்யதே பம்டிதைர்-னித்யம் ஶ்ரோது மிச்சாம்யஹம் ப்ரபோ || 26 ||

ஈஶ்வர உவாச
ஶ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே |
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராமனாம வரானனே || 27 ||

ஶ்ரீராம னாம வரானன ஓம் னம இதி |

ப்ரஹ்மோவாச
னமோ‌உஸ்த்வனம்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதாக்ஷி ஶிரோரு பாஹவே |
ஸஹஸ்ர னாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுக தாரிணே னமஃ || 28 ||

ஸஹஸ்ர கோடீ யுகதாரிணே னம ஓம் னம இதி |

ஸம்ஜய உவாச
யத்ர யோகேஶ்வரஃ க்றுஷ்ணோ யத்ர பார்தோ தனுர்தரஃ |
தத்ர ஶ்ரீர்-விஜயோ பூதிர்-த்ருவா னீதிர்-மதிர்-மம || 29 ||

ஶ்ரீ பகவான் உவாச
அனன்யாஶ்சிம்த யம்தோ மாம் யே ஜனாஃ பர்யுபாஸதே |
தேஷாம் னித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம்| || 30 ||

பரித்ராணாய ஸாதூனாம் வினாஶாய ச துஷ்க்றுதாம்| |
தர்ம ஸம்ஸ்தாபனார்தாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே || 31 ||

ஆர்தாஃ விஷண்ணாஃ ஶிதிலாஶ்ச பீதாஃ கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்தமானாஃ |
ஸம்கீர்த்ய னாராயண ஶப்தமாத்ரம் விமுக்த துஃகாஃ ஸுகினோ பவம்தி || 32 ||

காயேன வாசா மனஸேம்த்ரி யைர்வா புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்றுதேஃ ஸ்வபாவாத்
கரோமி யத்யத்-ஸகலம் பரஸ்மை னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி || 33 ||

Navarathri Golu Themes Ideas – 2014

navarathri golu pooja theme

 1. Navarathri Golu – Wedding/Marriage Theme
 2. Navarathri Golu – Temple Theme
 3. Navarathri Golu – Temples in India Theme
 4. Navarathri Golu – Traditions of India Theme
 5. Navarathri Golu – Gods & Goddess Theme
 6. Navarathri Golu – Gita Ubadesam Theme
 7. Navarathri Golu – Mahabharatham Story Theme
 8. Navarathri Golu – Lords with their Vahanams Theme
 9. Navarathri Golu – Krishnar Story Theme
 10. Navarathri Golu – Ramayana Story Theme
 11. Navarathri Golu – Thanga Ther Thiruvizha Theme
 12. Navarathri Golu – Dance Theme
 13. Navarathri Golu – Park Theme
 14. Navarathri Golu – Pooja Theme
 15. Navarathri Golu – Saints, Aazhvarkal & Naayanmarkal Theme
 16. Navarathri Golu – Dasavatharam Theme
 17. Navarathri Golu – Thiruvizha Theme
 18. Navarathri Golu – Katcheri Theme
 19. Navarathri Golu – Forest Theme
 20. Navarathri Golu – Pongal Festival Theme
 21. Navarathri Golu – Village Theme
 22. Navarathri Golu – Village & City Theme
 23. Navarathri Golu – Chithirai Thiruvizha Theme
 24. Navarathri Golu – Deepavali Festival Theme
 25. Navarathri Golu – Devalokam Theme
 26. Navarathri Golu – Grossary Shop Theme
 27. Navarathri Golu – Festivals of Tamil Nadu Theme
 28. Navarathri Golu – Thiru Kailayam Theme
 29. Navarathri Golu – All forms of Gods & Goddess Theme
 30. Navarathri Golu – Indian Culture Theme
 31. Navarathri Golu – Indiralogam Theme
 32. Navarathri Golu – Jesus Christ Theme
 33. Navarathri Golu – Kids Story Theme
 34. Navarathri Golu – Kamadhenu Theme
 35. Navarathri Golu – Lord Shiva Temples Theme
 36. Navarathri Golu – Indian Kings Theme
 37. Navarathri Golu – Animal Zoo Theme
 38. Navarathri Golu – Mamallapuram Theme
 39. Navarathri Golu – Tirupathi Balaji Temple Brahmotsavam Theme
 40. Navarathri Golu – Panchatantra Stories Theme
 41. Navarathri Golu – Palace Theme

Lord Krishna Mantra

“Om Krishnaya Namah”

“Om Sri Krishnah sharanam mamah”

“Om Kleem Krishnaaya Govindaaya Gopeejanavallabhaya swaaha”

Krishna Gayatri Mantras

“Om Dhamodharaya Vidhmahe
Rukmani Vallabhay Dheemahe
Thanno Krishna Prachodayath.”

“Om Govindaya Vidhmahe
Gopi Vallabhaya Dheemahe
Thanno Krishna Prachodayath.”

Lord Hanuman Mantra

The Mantra
“Maarutatulyavegam Jitendriyam
Buddhimataam Varistham,
Vaataatmajam Vaanarayoothmukhyam
Sriramdootam Saranam Prapadhye”

Meaning
I surrender to Lord Hanuman whose pace is rapid like wind and quick as the mind, who is very intelligent, who has constrained his sense organs and who is the son of Vayu (Pawan), the chief of monkey tribe and the messenger of Shri Rama. His pace is as rapid as the wind and as quick as the mind.

Sri Panchamukha Hanuman Dhyana Sloka
Panchasyachutamaneka vichitra veeryam ||
Sri shanka chakra ramaniya bhujagra desam ||
Peethambaram makara kundala noopurangam ||
Dhyayethitam kapivaram hruthi bhvayami ||

Goddess Durga Mantras

There are several mantras for Goddess Durga but the Mantra

“Om Sri Durgaya Namah”is the most simple and easy mantra to remember. It is believed that by chanting this mantra regularly the Universal Mother would remove all the physical, mental, economic problems in our life. Some other Mantras of Maa Durga are

“AUM AING HRING KLEENG CHAMUNDAYE VICHCHEY AUM”

“Ya devi sarvabhuteshu, shakti rupena samshthitha Namasteshwai Namasteshwai Namasteshwai namo namaha”.

Durga Chalisa

NAMO NAMO DURGE SUKH KARANI
NAMO NAMO AMBE DUKH HARANI

The radiance of your light is limitless and all pervading and all the three realms(Earth, Heaven And the Nether World) are enlightened by Thee

SHASHI LALAT MUKH MAHA VISHALA
NETRA LAL BHRIKOUTEE VIKARALA

Your face is like the moon and mouth very huge. Your eyes shine with a red glow and You have a Frightening frown

ROOP MATOU KO ADHIK SOUHAVE
DARSHA KARATA JANA ATI SOUKH PAVE

O Mother. Your look is enchanting, the very sight of which ensures welfare of the devout

TOUM SANSAR SHAKTI LAYA KEENA
PALANA HEYTU ANNA DHAN DEENA

All the powers of the World repose in Thee and it is You who provides food and wealth for the World’s survival

ANNAPOORNA HOUI JAG PALA
TUMHI ADI SUNDARI BALA

Like the feeding Mother Annapoorna, You nurture the whole universe and You are the one Who appears like the timeless Bala Sundari (young girl of extreme beauty)

PRALAYAKALA SAB NASHANA HARI
TOUM GOWRI SHIV SHANKAR PYARI

At the time of dissolution, it is You, O Mother, who destroys everything. You are the beloved Consort of Lord Shiva, Gowri (Parvati)

SHIV YOGI TUMHRE GUN GAVEIN
BRAHMA VISHNU TUMHEIN NIT DHYAVEIN

Lord Shiva and all yogis always chant your praise. Brahma, Vishnu and all other Gods ever meditate on You

ROOP SARASWATI KO TOUM DHARA
DEY SUBUDDHI RISHI MUNINA UBARA

You appear in the form of Goddess Saraswati too, to grant wisdom to the sages and thus ensure their Welfare

DHARYO ROOP NARSIMHA KO AMBA
PRAGAT BHAYI PHAR KAR KHAMBA

O Mother Amba! It was You who appeared in the form of Narsimha, sundering the pillar

RAKSHA KARI PRAHLAD BACHAYO
HIRANYAYKSH KO SWARGA PATHAYO

Thus You saved Prahlad and Hiranyakashyap also went to Heaven as he was killed by your Hands

LAKSHMI ROOP DHARO JAG MAHIN
SHREE NARAYAN ANGA SAMAHIN

In the form of Goddess Lakshmi, O Mother, you appear in this world and repose by the side of Shree Narayan

KSHEER SINDHU MEIN KARAT VILASA
DAYA SINDHU DEEJEY MAN ASA

Dwelling in the ocean of milk, O Goddess, with Lord Vishnu, please fulfill my desires.

HINGALAJA MEIN TOUMHI BHAVANI
MAHIMA AMIT NA JAT BAKHANI

O Bhavani, the famous Goddess of Hingalaja is no one else but You Yourself. Illimitable is your Glory, defying description

MATANGI DHOOMAWATI MATA
BHUVANESHWARI BAGALA SUKHDATA

You are yourself Matangi and Dhoomavati Mata. It is You who appear as Bhuvaneshwari and Bagalamukhi Devi to bestow happiness to all

SHREE BHAIRAV TARA JAG TARANI
CHHINNA BHALA BHAVA DUKH NIVARINI

It is You who redeem the world, appearing in the form of Shree Bhairavi, Taradevi and Chhinnamasta Devi, and end its sorrows

KEHARI VAHAN SOHA BHAVANI
LANGOUR VEER CHALATA AGAVANI

Reposing gracefully upon your vehicle, O Goddess Bhavani, You are welcome by the brave Langour (Lord Hanuman)

KAR MEIN KHAPPAR KHADGA VIRAJEY
JAKO DEKH KAL DAR BHAJEY

When You appear in the form of Goddess Kali, with sword in one hand and a copal in the other, Even Time flees in panic

SOHE ASTRA AUR TRISHULA
JASE OUTHATA SHATRU HIYA SHOOLA

Beholding You, well armed, with a Trident in your hand, the enemy’s heart aches with the sting Of fear

NAGARKOT MEIN TOUMHI VIRAJAT
TIHOUN LOK MEIN DANKA BAJAT

You also repose in the form of Devi at Nagarkot in Kangara. Thus all the three realms shudder in the might of your glory

SHUMBH NISHUMBH DANUJ TOUM MARE
RAKTA BEEJ SHANKHANA SANGHARE

You slayed the demons like Shumbh & Nishumb and massacred the thousand forms of the dreaded Demon Raktabeej

MAHISHASUR NRIP ATI ABHIMANI
JEHI AGH BHAR MAHI AKOULANI

When the earth was severely distressed bearing the load of the sins of the arrogant Mahishasur

ROOP KARAL KALIKA DHARA
SEN SAHITA TOUM TIN SAMHARA

You assumed the dreadful form of Goddess Kali and massacred him along with his army

PARI GARH SANTANA PAR JAB JAB
BHAYI SAHAY MATOU TOUM TAB TAB

Thus, whenever the noble saints were distressed, it is You O Mother, who came to their rescue.

AMARPURI ARU BASAV LOKA
TAB MAHIMA SAB RAHEY ASHOKA

All the realms including the Amarpuri (divine realm) remain sorrowless and happy by Your Grace. O Goddess!

JWALA MEIN HAI JYOTI TOUMHARI
TOUMHEIN SADA POOJEY NAR NARI

It is the symbol of Your glory that is burning brightly at Shree JwalaJi. All men and women Ever worship You, O Mother!

PREM BHAKTI SE JO YASH GAVE
DUKH DARIDRA NIKAT NAHIN AVE

He who sings Your glory with devotion, love, and sincerity remains beyond the reach of grief And poverty

DHYAVE TOUMHEIN JO NAR MAN LAYI
JANMA MARAN TAKO CHHOUTI JAYI

He who meditates upon Your form with concentration goes beyond the cycle of births and deaths

JOGI SUR MUNI KAHAT POUKARI
JOG NA HO BINA SHAKTI TOUMHARI

All the yogis, gods and sages openly declare that without your favor one can’t establish communion with God

SHANKARA ACHARAJ TAP ATI KEENHO
KAM KRODH JEET SAB LEENHO

Shankaracharya had performed once a special penance called Aacharaj and by virtue of which he had subdued his anger and desire

NISHIDIN DHYAN DHARO SHANKAR KO
KAHOU KAL NAHIN SOUMIRO TOUMKO

He ever worshipped Lord Shankar and never for a moment concentrated his mind on You

SHAKTI ROOP KO MARAM NA PAYO
SHAKTI GAYI TAB MAN PACHITAYO

Since He did not realize your immense glory, all His powers waned and then He repented hitherto

SHARNAGAT HOUYI KIRTI BAKHANI
JAI JAI JAI JAGADAMBA BHAVANI

Then He sought refuge in You, chanted Your glory and ‘victory, victory, victory to Thee, O Jagadamba Bhavani’

BHAYI PRASANNA ADI JAGADAMBA
DAYI SHAKTI NAHIN KEEN VILAMBA

Then, O Primal Goddess Jagadamba Ji, You were propitiated and in no time You bestowed Him with his lost powers

MAUKON MATOU KASHTA ATI GHERO
TOUM BIN KAUN HAREY DUKH MERO

O Mother! Severe afflictions distress me and no one except Your Honored Self can provide relief please end my afflictions

ASHA TRISHNA NIPAT SATAVEIN
MOHA MADADIK SAB BINSHAVEIN

Hopes and longings ever torture me. All sorts of passions and lust ever torment my heart

SHATRU NASH KIJEY MAHARANI
SOUMIRON IKCHIT TOUMHEIN BHAVANI

O Goddess Bhavani! I meditate only upon you Please kill my enemies O Queen!

KARO KRIPA HEY MATOU DAYALA
RIDDHI SIDDHI DEY KARAHOU NIHALA

O Merciful Mother! Show me your favor and make me feel happy by bestowing me with all sorts of riches and powers

JAB LAGI JIYOUN DAYA PHAL PAOUN
TOUMHRO YASH MEIN SADA SOUNAOUN

O Mother! May I be respectable of Your grace as long as I live, ever recounting the feats of Your Glory to all

DURGA CHALISA JO NAR GAVEY
SAB SOUKH BHOG PARAMPAD PAVEY

This way, whoever sings this Durga Chalisa shall ever enjoy all sorts of pleasures and shall attain the highest state in the end

DEVIDAS SHARAN NIJ JANI
KARAHOUN KRIPA JAGADAMBA BHAVANI

Deeming Devidas to have sought Your shelter, O Bhavani, grant me Your favor.
JAI MAA BHAGWATI !

Lord Dhanwantari Mantras

The Mantra

“Om Namo Bhagavate
Maha Sudharshana
Vasudevaya Dhanvantaraye;
Amrutha Kalasa Hasthaaya
Sarva Bhaya Vinasaya
Sarva Roka Nivaranaya
Thri Lokya Pathaye
Thri Lokya Nithaye
Sri Maha Vishnu Swarupa
Sri Dhanvantri Swarupa
Sri Sri Sri
Aoushata Chakra Narayana Swaha”

Meaning:

We pray to the God, who is known as Sudarshana Vasudev Dhanvantari who holds the pot full of the nectar of immortality. Lord Dhanvantri removes all fears and removes all diseases and is the well wisher and the preserver of the three worlds like Lord Vishnu who is empowered to heal the Jiva souls. We bow to you.

Other Mantras

“Om Dhanvantaraye Namah
Om Shri Dhanvantre Namah”

Dhanwantari Gayatri Mantras

“Om tat purushaaya vidmahae
Amritha kalasa hastaaya dheemahi
Tanno Dhanvantri prasodayaat”

or

“Om aadivaidhyaaya vidmahae
Arogya anugrahaaya dheemahi
Tanno dhanvantri prasodayaat”

Lord Ayyappa Mantras

ayyappa wallpapers (15)

 

Ayyapaa Gayatri Mantra

“Om Bootha Nathaya Vidhmahe
Bava Nandhanaya Dheemahe
Tanno Sastha Prachodayaath”

Sri Sastha Dhasagam

Prayers on Sri Dharma Sastha – Sri Ayyappa

“Loka Veeram Mahaa Poojyam Sarva Rakshakaam Vibhum |
Paarvathee Hr.uthayaanandham Saasthaaram Pranamaam Yaham || -1

VipraPoojyam Visva vanthyam Vishnu Sambho Priyam Sutham |
Kshipra prasaadha Niradham Saasthaaram Pranamaam Yaham || -2

Maththamaadhanga gamanam kaarunyaamr.utha Pooritham |
Sarva Vignaharam Dhe’vam Saasthaaram Pranamaam Yaham || -3

Asmath kulesvaram dhevam Asmath Chathru Vinasanam |
Asmath Ishta pradhaadharam Saasthaaram Pranamaam Yaham || -4

Paandyesa Vamsa thilakam ke’rale’ Ke’li Vigraham |
Aartha Dhraana Param Dhe’vam Saasthaaram Pranamaam Yaham || -5

Thr.yambaga Puraadheesam Ghanaadheepa Samanvidham |
Gajaarooda maham Vandhe’ Saasthaaram Pranamaam Yaham || -6

Siva Veerya Samuthbootham Srinivaasa Thanoothbhavam |
Sikivaahaanujam Vandhe’ Saasthaaram Pranamaam Yaham || -7

Yasya Dhanvandhareer Maathaa Pithaa Dhe’vo Mahe’svarah: |
Tham Saasthara maham Vandhe’ Mahaa Rogha Nivaaranam || -8

Boothanaadha Sadhaanandha Sarvabootha dhayaabara |
0Raksha Raksha Mahaabaaho Saasthre’ Thupyam Namonamah: || -9

Aasyaama Komala Visaaladhanum Vichithram -
Varsovasaana Marunothpala Vaamahastham |
Uththungarathna Makudam Kudilaagra ke’sam -
Saasthaaram Ishtavaradham Saranam Prabathye’ || -10.”

Prayer Slokas on Sri Dharma Sastha ( Sri Ayyappa )

“Harivaraasanam Swaami Viswamo’hanam
Haridhadheeswaraa Swaami Aaraadhya paadhugam |
Arivimardhanam Swaami Nithya Narththanam
Hariharaathmajam Swami De’va maschraye ||”

நவராத்திரி பாடல்கள்! – Navarathri Songs!

மங்கள ரூபிணி மதியொளி சூலினி மன்மத பாணியளே

சங்கடம் நீங்கிட சடுதியில் வந்திடும் சங்கரி சவுந்தரியே
கங்கண பாணியன் கனிமுகம் கண்டநல் கற்பகக் காமினியே
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்கநிவாரணி காமாட்சி

கான் உறுமலர் எனக் கதிர் ஒளி காட்டிக் காத்திட வந்திடுவாள்
தான்உறு தவஒளி தார்ஒளிமதி ஒளி தாங்கியே வீசிடுவாள்
மான்உறு விழியாள் மாதவர் மொழியாள் மாலைகள் சூடிடுவாள்
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி

சங்கரி சவுந்தரி சதுர்முகன் போற்றிட சபையினில் வந்தவளே
பொங்கரி மாவினில் பொன்னடி வைத்துப் பொருந்திட வந்தவளே
எம்குலம் தழைத்திட எழில் வடிவுடனே எழுந்த நல் துர்க்கையளே
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி

தணதண தந்தண நவில்ஒளி முழங்கிட தண்மதி நீ வருவாய்
கணகண கங்கண கதிர்ஒளி வீசிட கண்மணி நீ வருவாய்
பணபண பம்பண பறைஒலி கூவிட பண்மணி நீ வருவாய்
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி

பஞ்சமி பைரவி பர்வத புத்திரி பஞ்சநல் பாணியளே
கொஞ்சிடும் குமரனைக் குணமிகு வேழனைக் கொடுத்த நல் குமரியளே
சங்கடம் தீர்த்திட சமர் அது செய்த நல் சக்தி எனும் மாயே
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி

எண்ணியபடி நீ அருளிட வருவாய் எம் குலதேவியளே
பண்ணிய செயலின் பலனது நலமாய்ப் பல்கிட அருளிடுவாய்
கண்ணொளி அதனால் கருணையே காட்டி கவலைகள் தீர்ப்பவளே
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி

இடர் தருதொல்லை இனிமேல் இல்லை என்று நீ சொல்லிடுவாய்
சுடர்தரு அமுதே சுருதிகள் கூறிச் சுகமது தந்திடுவாய்
படர்தரு இருளில் பரிதியாய் வந்து பழவினை ஓட்டிடுவாய்
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி

ஜெய ஜெய பாலா சாமுண்டேஸ்வரி ஜெய ஜெய ஸ்ரீதேவி
ஜெய ஜெய துர்க்கா ஸ்ரீபரமேஸ்வரி ஜெய ஜெய ஸ்ரீதேவி
ஜெய ஜெய ஜெயந்தி மங்கள காளி ஜெய ஜெய ஸ்ரீதேவி
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி.

மூன்று தேவியருக்கான நவராத்திரி ஸ்லோகம்

நவராத்திரி ஸ்லோகம்

கிராஹுர் தேவீம் த்ருஹிண க்ருஹிணீ மாகமவிதோ
ஹரே: பத்நீம் பத்மாம் ஹரஸ ஹசரீ மத்ரித நயாம்!
துரீயா காபி த்வம் துரதிகம் நிஸ்ஸீம மஹிமா
மஹாமாயா விச்வம் ப்ரமயஸி பரப்ரஹ்ம மஹிஷி!!

பொருள்:

இறைவனோடு இணைந்திருக்கும் சக்தியே! வேதங்களின் உட்பொருளை உணர்ந்தவர்கள் உன்னை சரஸ்வதி என்றும், லட்சுமி என்றும், சிவனின் பத்தினியாகிய பார்வதி என்றும் பலவிதமாகக் கூறுகிறார்கள். மனதிற்கும் வாக்கிற்கும் அப்பாற்பட்டவளே! எல்லையற்ற மகிமை கொண்டவளே! மகாமாயாவாக இருந்து உலகை இயக்கச் செய்து பிரமிக்க வைப்பவளே! அருள்புரிவாயாக.