Goddess Durga – Short & Important Details

Goddess Durga

goddess durga3

Other Names : Ambigai, Shakti, Bhagwati, Devi
Living Place: Trikoota Mountain
Vahanam : Lion
Mula Mantra : Om Sri Durgaya Namah
Durga Gayatri Mantra: Aum Girijaye Cha Vidmahe
Shiva Priyaye Cha Dheemahi
Tanno Durga Prachodayat