நவராத்திரி நாமாவளி! – Navarathiri Namavali!

நவராத்திரி நேரத்தில் அஷ்டோத்திரம், சகஸ்ரநாமம் எனச் சொல்ல நேரமில்லாதவர்கள் இந்த சிறிய நாமாவளிகளைச் சொல்லலாம். மூன்று தேவியருக்கும் தனித்தனியாக உள்ள இந்த பதினெட்டு நாமாவளிகளும் மிகுந்த சக்தி வாய்ந்தவை.

navaratri namavali saraswati lakshmi parvati

துர்க்கா தேவி

ஓம் துர்க்காயை நம
ஓம் மகா காள்யை நம
ஓம் மங்களாயை நம
ஓம் அம்பிகாயை நம
ஓம் ஈஸ்வர்யை நம
ஓம் சிவாயை நம
ஓம் க்ஷமாயை நம
ஓம் கௌமார்யை நம
ஓம் உமாயை நம
ஓம் மகாகௌர்யை நம
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம
ஓம் தயாயை நம
ஓம் ஸ்கந்த மாத்ரே நம
ஓம் ஜகன் மாத்ரே நம
ஓம் மகிஷ மர்தின்யை நம
ஓம் சிம்ஹ வாஹின்யை நம
ஓம் மாகேஸ்வர்யை நம
ஓம் திரிபுவனேஸ்வர்யை நம

லெட்சுமி ஸ்ரீதேவி

ஓம் மகாலக்ஷம்யை நம
ஓம் வரலெக்ஷம்யை நம
ஓம் இந்த்ராயை நம
ஓம் சந்த்ரவதனாயை நம
ஓம் சுந்தர்யை நம
ஓம் சுபாயை நம
ஓம் ரமாயை நம
ஓம் ப்ரபாயை நம
ஓம் பத்மாயை நம
ஓம் பத்மப்ரியாயை நம
ஓம் பத்மநாபப் ப்ரியாயை நம
ஓம் சர்வ மங்களாயை நம
ஓம் பீதாம்பரதாரிண்யை நம
ஓம் அம்ருதாயை நம
ஓம் ஹரிண்யை நம
ஓம் ஹேமமாலின்யை நம
ஓம் சுபப்ரதாயை நம
ஓம் நாராயணப் பிரியாயை நம

சரஸ்வதி தேவி

ஓம் சரஸ்வத்யை நம
ஓம் சாவித்ர்யை நம
ஓம் சாஸ்த்ர ரூபிண்யை நம
ஓம் ஸ்வேதா நநாயை நம
ஓம் ஸுரவந்திதாயை நம
ஓம் வரப்ரதாயை நம
ஓம் வாக்தேவ்யை நம
ஓம் விமலாயை நம
ஓம் வித்யாயை நம
ஓம் ஹம்ஸ வாகனாயை நம
ஓம் மகா பலாயை நம
ஓம் புஸ்தகப்ருதே நம
ஓம் பாஷா ரூபிண்யை நம
ஓம் அக்ஷர ரூபிண்யை நம
ஓம் கலாதராயை நம
ஓம் சித்ரகந்தாயை நம
ஓம் பாரத்யை நம
ஓம் ஞானமுத்ராயை நம

நவராத்திரி மாலைகள்! – Navarathri Malaigal!

navarathri malaikal pooja flowers for gods goddess

நவராத்திரி ஒன்பது நாட்களும் கடவுளர்க்கு அணிவிக்க வேண்டிய மலர் மாலைகள்.

முதல் நாள் – மல்லிகை
இரண்டாம் நாள் – முல்லை
மூன்றாம் நாள் – சம்பங்கி
நான்காம் நாள் – ஜாதிப் பூ
ஐந்தாம் நாள் – பாரிஜாதம்
ஆறாம் நாள் – செம்பருத்தி
ஏழாம் நாள் – தாழம்பூ
எட்டாம் நாள் – ரோஜா
ஒன்பதாம் நாள் – தாமரை

Lakshmi Mantra

Some of the Mantras of the Goddess of Wealth is

“Om Shri Maha Lakshmyei Namah”

“Aum Gum Shreem Maha Lakshmiyei Swaha”

“Om Shrim Maha Lakshmiyei Swaha”

“Om Shrim Siddayei Namah”

“Om Shreeng ”

“Om aing shreeng hreeng kleeng aing kamalvasinayae swaahaa”

“Sarvagyay Sarvavarday Sarvadushtbhaydkree
Sarvadukhaharay Devi Mahalakshmi Namostutay”

“Siddhi Buddhipraday Devi Bhuktimuktipradayeenee
Mantramurtay Sada Devi Mahalakshmi Namostutay”

“Aadhantarhitay Devi Aadhshakti Maheshwari
Yogajay Yogasambhutay Mahalakshmi Namostutay”

“Sthulsukshmay Maharodray Mahashakti Mahodray
Mahapaapharay Devi Mahalakshmi Namostutay”

“Padnaasanstithay Devi Parbrahmaswaroopeenee
Parmashree Jaganmatra Mahalakshmi Namostutay”

Roughly, the meaning of all the above Mantra’s can be summarized as follows:-

“I bow to Maa Lakshmi who everything, who grant favors to all, who terrorizes the evil and who removes the misery of all. I bow to the divine goddess who is the provider of success and intelligence and the benefactor of both worldly pleasure and freedom. I bow to theUltimate Mother who is without beginning and without end. I surrender to the auspicious Mother who can remove even the greatest of sins. I bow to the great Mother who resides in the hearts of devotees is the goddess of wealth, luxury, beauty, power, generosity and auspiciousness”.

Lakshmi Gayatri Mantra

Om Maha Lakshmicha Vidmahe
Vishnu Patnicha Dhimahi
Tanno Lakshmi Prachodayat

Kubera Mantra

Kubera Mantra 

Om Yakshyaya Kuberaya Vaishravanaaya Dhanadhanyadi Padayeh
Dhana-Dhanya Samreeddhing Me Dehi Tapaya Swaha
Sri Lakshmi Kubera Mantra

Om Sreem Hreem Cleem Maha Ashta Iswarya Sampathu Aadhi Dhiyudha
Maha Kubera Managala Sarva Bhagya Sudharsana Sanka
ChakraPadma Ghadhayudha
Sree Lakshmi Narayana Dhevaya Namaha

Moola Mantra 

Om Shreem Hreem Im Kubera Lakshmiai
Kamaladharinyai Dhana Akrashinyai Swaaha

Kubera Gayathri

Om Yaksha Rajaya Vidhmaya
Alikadeesaya Deemahe
Tanna Kubera Prechodayath.

It is believed that chanting this mantras 108 times daily attracts Wealth and prosperity. One may also place a Sri Lakshmi Kubera Yantra in the Puja room for better results.

Ketu Mantras

Mantras of Ketu

“Palasha Puspa Sangasham

Tarakagraha Mastakam

Rowdram Rowdratmakam Ghoram

Tam Ketum Pranamamyaham”

Meaning

I offer my obeisance to the violent and fearsome Ketu who is endowed with the potency of Lord Shiva and having a complexion resembling the flower of a palasa plant, he serves as the head of the stars and planets.

More Mantras

“Om prang Preeng Paroung Sah Bhoorbhavah savah. Om Ketum Krivannketava Yasbomaryaapeshase. Samusdwibharjayathah. Om Swah Bhoovah, Bhoo, Om Sah Paroong Pareeng Praung Katave Namah”.

“Om Patasyuspasankasham Tarkagrahamastakam.
Roudram Roudfutmakam ghoram Tarn katum Pranamamyaham”

“Aum Hrim Krum Krura Rupine Ketave Aim Suh Svaha”

“Om Sraam Sreem Sraum Sah Ketave Namah”

“Aum Ketave Namah”

“Om Kem Ketave Namah”

“Om Hum Kem Ketave Namah”

Ketu Gayatri Mantra

“AUM Chitravarnaya Vidhmahe,

Sarparoopaya Dhimahi,

Tanno Ketu Prachodayat.”

Some Remedies of Ketu

  • Donate a cat’s eye gemstone, a brown cow with white spots, colored blankets or black mustard seeds on Thursday or a dog to a poor young man on Thursday.
  • Reciting of Shiva Panchakshari Stotra.
  • Worshipping Lord Ganesh.
  • Keeping a fast on the first Thursday of the waxing moon.

Chanting the Ketu Mantras 18000 times on 108 japa beads and performing puja with mixed flowers and sandal wood within the ascending cycle of the Moon. The recitation should begin on a Tuesday during the bright half of the Moon. The presence of ‘Mahamrityunjaya yantra’ at the place of recitation may help you in achieving the desired results faster.

Kali Mantra

goddess kali mantra

The Kali Beejakshari Mantra is

“KRING KRING KRING HING HRING DAKSHINE KALIKE
KRING KRING KRING HRING HRING HUNG HUNG SWAHA”

Other Mantras of this goddess are

“Om aim hrim klim camundayai vicche svaha”

“Atha Kalimantraye Sadyovaksiddhiprapyivan
Aravitairyah Sarvestam Prapnuvanti Jana Bhuvih”

“Savaruhaammahabhimaghoradanshtram Hasanmukhim
Chaturbhujamkhadagmundavarabhayakaram Shivam
Mundamaladharamdevi Lolajihvandigambaram
Evam Sanchintayetkalim Shamasanalayavsinim”

Om aim hrim klim camundayai vicche svaha

This is the most used mantra of the goddess in which Om represents the sound corresponding to the absolute reality in its entirety. Aim is the syllable of knowledge (Saraswati). Hrim is the syllable of purification (Parvathy). Klim is a syllable corresponding to transformation (Kali). Camundayai is another name of Kali. Vicche means cut (cutting ones ego) and svaha is the ending of the mantra.

Kalabhairava Mantras

kala bhairava mantras

Bhairava Mantras

“Hrim vatukaya apadudharanaya kuru kuru batukaya hrim.”

“Om hreem vam vatukaaya Aapaduddharanaya vatukaaya hreem”

“Om Hraam Hreem Hroom Hrime Hroum Ksham Kshetrapaalaaya Kaala Bhairavaaya Namaha”

Kala Bhairava Gayatri Mantra

Om Kaalakaalaaya Vidhmahey Kaalaatheethaaya dheemahi Thanno Kaala Bhairava Prachodhayaath.

Hanuman Sadhana

It is also a tested fact that one can walk through a dense jungle or even a funeral ground without fear of being troubled by spirits, snakes or animals, especially when one keeps repeating Hanuman Mantra or Hanuman Chalisa (a special prayer of the Lord in verse form).

Water energised with Hanuman Sadhana has often been poured into the mouth of ailing patients in grave pain and the results have been miraculous, for with the grace of the Lord they regained their health. For the Lord nothing is impossible, because one who can carry a whole mountain, or defeat even a great warrior like Ravana can rush with amazing alacrity when a Sadhak is in pain.

Hanuman is an epitome of celibacy, power, courage, fearlessness and complete faith. An enemy or a problem is never big or small. It is rather one’s confidence that can help one overcome even the worst. And a Sadhak of Lord Hanuman is everflowing with confidence, for he ever remains aware that there is always the mighty Lord nearby to protect him.

Important Rules For This Sadhana

1. The idol of Hanuman should be smeared with a paste of vermilion and sesame seed oil.

2. Among the various sweets it is best to offer jaggery, coconut, laddus in the morning, jaggery, ghee and chapati (Indian bread) mixture (choorma) at noon and fruits like mangoes, guavas and bananas at night to the Lord.

3. Only large red and yellow flowers like lotus, sunflower and marigold should be offered.

4. A ghee lamp with one or five wicks should be lit.

5. Celibacy should be maintained during Sadhana.

6. If possible take a bath only with water from a well.

7. The Mantra should be chanted clearly, looking straight into the eyes of the Lord.

8. Sadhanas should not be tried with evil intentions.

9. Lord Hanuman signifies true devotion, hence the Sadhak should be fully devoted.

10. Having a picture of Lord Rama and Sita in the place of Sadhana pleases the Lord.

There could be no better day for Hanuman Sadhana. A Sadhana tried on this day cannot fail and the Sadhak gets the desired results very soon. Presented ahead are some wonderful rituals which could be started from this day or any Tuesday.

THE BASIC SADHANA PROCESS

In the Sadhanas that follow the initial Sadhana process remains the same. Only the Sadhana material shall differ.

Wear red robes and sit facing South on a red mat in Veerasan (as Muslims sit for prayers). Cover a wooden seat with vermilion and on it place a picture of the Lord. In a copper plate place the Yantra and other materials. Next take some water in your right palm and vow thus – I (speak your name) accomplish this Sadhana for fulfillment of this task.

After this close your eyes and meditate on the mighty form of the Lord. Next chant thus -
Udyanmaartand Koti Prakat Ruchiyutam Chaaru Veeraasanastham,

Mounji Yagyopaveetaarunn Ruchir Shikhaa Shobhitam Kundalaamkam.

Bhaktaanaamishtadam Tam Prannat Munijanam Vednaad Pramodam,

Dhyaayed Nityam Vidheyam Kulpatim Goshpadi Bhootvaarim.


Meaning:

I pray to Lord Hanuman who is refulgent like a million suns, handsome, seated in Veerasan, who wears the sacred thread Yagyopaveet, who is worshipped even by Yogis, who is the Lord of Vaanars, who can jump over the ocean and who can fulfill all one’s wishes.

RITUAL FOR MANIFESTATION

Hanuman is all powerful, courageous, removes all problems and sorrows. Chanting his name is enough to fill one with courage and energy.

Before yourself place Hanuman Yantra in some plate. On it smear vermilion. Next offer a mixture of jaggery, ghee and chapati. Thereafter chant 11 rounds of the following Mantra with Red Coral rosary.
Om Namo Hanumantaay Aaveshay Aaveshay Swaahaa.

After completion of the Mantra recital go to sleep there itself. This Sadhana should be tried only at night and must be continued for 11 days. Let the sweet offered remain at its place. The next day put it in some utensil and offer fresh sweets.

The eleventh night Lord Hanuman without fail manifests before the Sadhak and provides solutions to the problems of the Sadhak or blesses him with desired success.

After completion of Sadhana give away the sweet collected on all eleven days to some poor person or go and bury it in the earth in South direction from your home. Sadhaks have managed to ward off acute problems, ailments and even possible incarceration through this Sadhana. Without doubt this ritual is unfailing and unique.

BOOST YOUR SELF CONFIDENCE

Several sudden occurrences in life make a human lose his sense of balance. In such circumstances one must remain determined and unmoving like a rock like Lord Hanuman. Whatever be the circumstances, however negative be the atmosphere, one needs to remain unperturbed, and capable of taking the right decision. Such a capability can be gained through the following powerful Hanuman Sadhana.

Placing a Hanuman Mudrikaa ( a special ring) before yourself chant the following Mantra daily 21 times
Om Hum Om Hum Om Hanumate Phat.

Try this daily for 5 days and after Sadhana wear the ring in some finger. After two months leave the ring in some temple in the feet of the Lord. This Sadhana shall provide you with a shield-like confidence and determination.

SUCCESS IN YOUR TASK

Place a Bajrang Yantra in some copper plate. Smear Three Madhuroopen Rudraksh with a paste of vermilion and sesame seed oil. Place one each on the right, left and in the front of the Yantra. After this chant 5 rounds of the following Mantra wit a Red Coral Rosary.

Om Namo Bhagwate Sarva Grahaan Bhoot Bhavishya Vartmaan Doorasth Sameepasthaan Chhindhi Chhindhi Bhindi Bhindi Sarva Kaal Dusht Buddhinuchchaatyo-chchaatay Par Balaan Shobhay Shobhay Mam Sarva Kaaryaanni Saadhay Saadhay. Om Namo Hanumate Om Hraam Hreem Hroom Phat. Dehi Om Shiv Siddhim Om Hraam Om Hreem Om Hroom Om Hrem Om Hroum Hrah Swaahaa.

This is a 12 day ritual and after this all the articles must be dropped in a river or pond.

RIDDANCE FROM PROBLEMS

Place a Hanumat Yantra before yourself and in its centre place a Maaruti Munj Phal. Then chant this Mantra for half an hour without keeping count.

Om Namo Hanumate Parkrit Yantra Mantra Paraahankaar Bhoot Pret Pishaach Par Drishti Sarva Vighna Maarjan Hetu Vidyaa Sarvogra Bhayaan Nivaaray Nivaaray Vadh Vadh Luntth Luntth Pach Pach Vilunch Vilunch Kili Kili Sarva Kuyantraanni Dushtvaacham Om Hreem Hreem Hoom Phat Swaahaa.

Repeating the Sadhana daily for seven days helps in riddance from some sudden problem. Later leave the articles in some temple.

SUBDUING ENEMIES

If some foe is proving to be a great threat to your life, reputation, position, family or job or if you are caught in some court case then he can be subdued through this powerful ritual. Place a Bajrang Yantra before yourself and on its right hand side make a mound of rice grains. Then smear vermilion on a Baalaadikam Dand and place it on the mound. Then chant 11 rounds of the following Mantra with a Red Coral rosary.

Om Poorva Kapimukhaay Panchmukh Hanumate Tam Tam Tam Tam Tam Sakal Shatru Sanhaarannaay Swaahaa.

Repeating this for eight consecutive days brings forth amazing results. On the ninth day leave all the articles in some secluded spot under the open sky.

NEUTRALISING SPIRITS AND EVIL PLANETS

This is a really fast ritual which should be tried at night. One does not need any rosary for it. Place a Hanuman Yantra before yourself and on it place a Hanuman Baahuk. Next chant the following Mantra 1000 times. This shall put an end to all problems created by spirits or evil planets.

Om Ayeim Shreem Hraam Hreem Hoom Hroum Hrah Om Namo Bhagwate Mahaabal Paraakramaay Bhoot Pret Pishaach Brahma Raakshas Shaakini Daakini Yakshini Pootanaamaaree Mahaamaaree Raakshas Bheirav Veitaal Grah Raakshasaadikaan Shannen Han Han Bhanjay Bhanjay Maaray Maaray Shikshay Shikshay Mahaa Maaheshwar Rudraavtaar Om Hram Phat Swaahaa. Om Namo Bhagwate Hanumadaakhyaay Rudraay Sarva Dusht Janmukh Stambhanam Kuru Kuru Swaahaa. Om Hraam Hreem Hreem Ttham Ttham Ttham Phat Swaahaa.

Do this regularly for five days. After five days drop the Yantra in a river or pond and tie the Hanuman Baahuk in a red thread around your neck or around the neck of the person for whom the ritual has been accomplished.

HANUMANMANTRA CHAMATKAARAANUSHTTHAAN

Shankaracharya, a Siddh (spiritually accomplished person) in Hanuman Sadhanas composed the Divine Hanumanmantra Chamatkaaraanustthan, which basically contains 20 Mantras.

Out of these twenty, seven main Mantras are being reproduced here for the good of the Sadhaks. 11000 chantings of all these Mantras must be completed from one Tuesday to the next and a Coral rosary should be used to keep the count. For this Sadhana one must wear Hanuman Gutikaa tied in a red cloth around one’s neck suspended from a black thread. Daily the seven Mantras should be chanted at least 1000 times for ensuring success in life.

Om Namo Hanumate Rudraavtaaraay Vishwa Roopaay Amit Vikramaay Prakat Praakramaay Mahaabalaasaya Soorya Koti Samprabhaay Raamdootaay Swaahaa.

Om Namo Hanumate Rudraavtaaraay Sarva Sahtru Sanhaarannaay Sarva Vashikarrannaay Ramdootaay Swaahaa.

Om Namo Hanumate Rudraavtaaraay Bhakta Jan Manah Kalpanaa Kalpadrumaay Dusht Monorath Stambhanaay Prabhanjan Praann Priyaay Mahaabal Paraakramaay Mahaavipatti Nivaarannaay Putra Poutra Dhan Dhaanyaadi Vividh Sampatpradaay Raamdootaay Swaahaa.

Om Namo Hanumate Rudraavtaaraay Par Yantra Mantra Tantra Traatak Naashakaay Sarva Jwarachhedakaay Sarvavyaadhi Nikrintakaay Sarva Bhay Prashmanaay Sarva Dusht Mukh Stambhanaay Sarva Kaarya Siddhi Pradaay Raamdootaay Swaahaa.

Om Namo Hanumate Rudraavtaaraay Dev Daanav Yaksha Raakshas Bhoot Pret Pishaash Daakini Dusht Grah Bandhanaay Swaahaa.

Om Namo Hanumate Rudraavtaaraay Panchvadanaay Paschim Mukhe Garudaay Sakal Vighna Nivaarannaay Raamdootaay Swaahaa.