நவராத்திரி பாடல்கள்! – Navarathri Songs!

நானொரு விளையாட்டு பொம்மையா
நானொரு விளையாட்டு பொம்மையா
ஜகன் நாயகியே உமையே உந்தனுக்கு
நானிலத்தில் பல பிறவியெடுத்து
திண்டாடியது போதாதா (தேவி) – உந்தனுக்கு
(நானொரு)
அருளமுதைப் பருக அம்மா அம்மா என்று
அலறுவதைக் கேட்பதானந்தமா
ஒரு புகலின்றி உன் திருவடி அடைந்தேனே
திருவுளம் இரங்காதா (தேவி) – உந்தனுக்கு

(நானொரு)