நவராத்திரி பாடல்கள்! – Navarathri Songs!

ஜகத் ஜனனி சுகபாணி கல்யாணி (ஜகத்)

சுக ஸ்வரூபிணி மதுர வாணி
சொக்கனாதர் மனம் மகிழும் மீனாக்ஷி (ஜகத்)

பாண்டிய குமாரி பவானி அம்பா சிவ
பஞ்சமி பரமேஷ்வரி
வேண்டும் வரம் தர இன்னும் மனமில்லையோ
வேத வேதாந்த நாத ஸ்வரூபிணி (ஜகத்)