நவராத்திரி பாடல்கள்! – Navarathri Songs!

தேவி நீயே துணை
தென்மதுரை வாழ் மீனலோசனி (தேவி)

தேவாதி தேவன் சுந்தரேசன்
சித்தம் கவர் புவன சுந்தரி அம்பா (தேவி)

மலையத்வஜன் மாதவமே – காஞ்சன
மாலை புதல்வி மஹாராக்னி
அலைமகள் கலைமகள் பணி கீர்வாணி
அமுதனைய இனிய முத்தமிழ் வளர்த்த (தேவி)