Lord Brahma – Short & Important Details

Lord Brahma

about lord brahma

Spouse: Saraswati
Living Place: Brahmalokam
Vahanam : Swan
Brahma Gayatri Mantra:  Aum Parmeshwaraye Vidmahe
Paratattvaye Dheemahi
Tanno Brahma Prachodayat