Goddess Saraswati – Short & Important Details

Goddess Saraswati

about goddess saraswathi

Other Names : Vaagdevi, Kalaimagal, Kalaivaani
Spouse: Lord Brahma
Vahanam : Swan
Mula Mantra : Om Aim Saraswatyai Namah
Saraswati Gayatri Mantra:  Aum Saraswatye Cha Vidmahe
Brahmaputriye Cha
Dheemahi Tanno Saraswati Prachodayat